may mà lần trước e ko ham làm cmc. nhìn giá thuê bao của nó hấp dẫn ghê