Trước cũng mất 1 cái diễn đàn vì lỗi hosting mà là hosting bên tenten. Nói chúng nó chúng nó cũng bảo là không thể khôi phục và cũng chả chịu trách nhiệm gì. Đúng là quá đen