À cho hỏi! Ngôn ngữ nào lập trình game là hay nhứt vậy? Các bạn có thể phân tích từng ngôn ngữ lập trình để lập trình game không?