Sao không ai giúp em vậy huhuh?
http://ca4.upanh.com/13.45.17278376.iFI0…
cái lỗi ỏ đây là cái ô vuông ở giữa ghi la
"Diff made by Lord Chris Gravity(tm) Error Handler"

em đang cài ragnarok...