Khi cài Oracle Database lên Linux thì nên dùng gói Pre-Install để nó hổ trợ cấu hình các tham số trên OS, và các gói bị thiếu.
Ví dụ Oracle Database 11gR2 thì dùng gói này:...