Hô hô, hóa ra là có rất nhiều thử phải dùng bao để bảo vệ, nếu ko thì ... căng. Lại đi comment.

Note: Không có người nói bậy, chỉ có những người nghĩ bậy

Amen, nam mô a di đà phập