Nếu cùng mã nguồn thì chỉ việc backup của mã nguồn cũ và restore trên mã nguồn mới là ok, còn khác mã nguồn thì cả một vấn đề