Đây là vài ý kiến và thắc mắc của tôi:

1. Người Pháp viết software họ đặc tên cho software của họ bằng tiếng pháp, người Đức họ đặc tên cho software của họ bằng tiếng Đức. Tại sao đa số software...