bài viết không có trích dẫn, lời văn thì thô lỗ... không đáng tin cậy, mục đích nhằm hạ uy tín nhau.

Tạm thời khóa thread này lại tránh các mem vào spam gây mất đoàn kết.