Cái này lên https://www.fiverr.com/categories/programming-tech thuê người xử lý.