Đến với phần hướng dẫn kết nối SQL Server với Java. Các bạn cần nắm các nội dung như sau.
SQL Server là gì? Sử dụng JDBC kết nối với SQL Server trong Java như thế nào? Ví dụ kết nối SQL Server với...