Cho dãy gồm : (n < 10000) số a1,a2,a3,...an. Hãy tìm dãy con liên tiếp dài
nhất có tổng bằng 0.(|ai|<10^9).
Ví dụ: dãy gồm 5 số 2, 1, -2, 3, -2 thì dãy con liên tiếp dài nhất có tổng bằng
0 là:...