Chưa từng nghe nói vụ này, chắc là do màu đỏ được click nên có thể có tác động được index nhanh hơn.