Phần mềm 32bit vẫn chạy trên hệ điều hành 64bit được bởi vì các phần mềm đều có thời gian để chuyển đổi, tính "tương thích ngược" để người dùng có thời gian chuyển đổi thay vì dẹp bỏ hẳn 32bit.

Để...