Mình cũng k rành lắm thủ tục này, thấy bên mình cũng làm mãi mới xong giấy tờ!