40M mà kéo được 3M. Cùi rồi, phải hỏi lại bọn nhà mạng đi thôi.