biết vậy để giờ mới mua, mua hàng công nghệ lúc nào cũng thế, mua càng sớm càng thấy tức mà