Chưa có nhu cầu nhưng thấy bác tạo topic này hay quá.^^