1. KHÔNG NHẦM LẪN GIỮ SAO LƯU VÀ ĐỒNG BỘ
Thường khái niệm này hay bị nhầm lẫn. Ở một khái cạnh nào đó, đồng bộ dữ liệu cũng mang ý nghĩa sao lưu. Nhưng ở một ý nghĩa không trọn vẹn. Đối với đồng bộ,...