Trông đẹp đấy nhỉ.nhưng toàn hàng tầu thôi mà cũng chả rẻ