bài 1: Cho n và dạy a1, a2,..,an. Tìm vị trí số 0 xuất hiện trong dãy cuối cùng.
bài 2: Cho 2 xâu s1, s2. Tìm vị trí xuất hiện cuối cùng của xâu s1 trong xâu s2.
bài 3: Cho n và dãy a1, a2, ...,...