1 phút mặc niệm bắt đầu.............
Chúng ta vô cùng tưởng như 1 trong những nỗ lực đầu tiên..
Phút mặc niệm kết thúc
Xin chân thành cảm ơn