có thời gian học và đầu tư đi bạn ơi , mình thấy rất cần thiết