ko biết đủ người chưa " hết cuối tháng rùi chăng?" mặc dù dốt nhưng cũng muốn xin chân " lau bàn :D" dẫu ko giup được gì thì cũng có code đọc mà tham rầu khảo sau!
hic chỉ biết mỗi C vai ham co...