Thấy các bạn rôm rả làm mình nhớ đến ngày trước bôn ba đi tìm chỗ học. Đi hỏi tùm lum nơi, rồi đi test nữa. Lúc đó cũng học nhiều chỗ mà đa số học với giáo viên VN tiến bộ hơi lâu, đợt nghe có chỗ...