Tiếng anh có nhiều phương pháp học lắm, muốn giỏi nói thì tập nghe nhiều, muốn viết tốt thì tập nói nhiều, muốn giỏi từ vựng thì phải đọc nhiều...và có nhiều trung tâm để học. Biết tiếng anh lợi thế...