Cho tui tham gia với. Nhưng tui chua biết gì, chỉ là rất thích lập trình game.

cdmc_co@yahoo.com