Bạn nói đúng học quan trọng nhất vẫn là mình, chịu khó kết hợp tự học sẽ giúp mình có vốn từ nhiều, tương tác với giáo viên nước ngoài giúp mình nhớ lâu hơn. Còn trung tâm thì các bạn cứ đến trung...