Má ơi! Tui phục bác này ghê luôn. FF mà hông biết nữa thì tui xin khiếu... Gamer mà hông biết FF thì đừng làm gamer làm gì cho mệt. :lick: :lick: :lick: