Hiểm họa virus mã độc mã hóa dữ liệu ngày càng tăng cao trong những năm gần đây. Thống kê gần nhất từ Acronis cho thấy 93% doanh nghiệp thông báo phá sản trong vòng một năm sau khi những doanh ngihệp...