bây giờ thấy mọi người hay mua web hết hạn đấu giá web có nhiều link báo hoặc website lớn link về, không hiểu để làm gì mọi người nhỉ!