150m.com là 1 nơi cung cấp hosting free. Còn ntt3 là gì thì ...chắc chỉ có chủ nhân mới giải thích được.

Tuy nhiên bài viết này không post ở đây được. Có phần giới thiệu website riêng mà.