Bài hát đúng là quá tuyệt vời, em xin làm sub ạ.
http://youtu.be/kQsGNQl5Peo
ò ó o o...ò ó o o...ò ó o o...ò ó o o...ò ó o o...ò ó o o...ò ó o o...ò ó o o...ò ó o o...ò ó o o...ò ó o o...ò...