hiện tại em cần mua 1 tên miền tại sedo.com
giá bán chỉ 688$ + phí giao dịch hình như hơn 700$
nhưng paygate của nó chỉ cho phép thanh toán qua alipay
cái Alipay toàn tiếng trung mà rắc rối khó...