Thằng bạn em nó có cái E72, trong dịp tết nó về quê chơi, em cướp tạm với sự cho phép của nó đem về "nghịch".Sau 10 ngày tàn phá con E72 của bạn em, nó được hoàn lại cố chủ an toàn và em rút ra được...