Giới thiệu với các bạn phần mềm phục vụ cho công việc tư vấn tài chính: "Tính lãi tiết kiệm ngân hàng theo thời gian và tính tiết kiệm theo thời gian khi tham gia bảo hiểm".
Ví dụ: Bạn muốn 10 năm...