Mình vừa thi đậu AWS SAA (solution architect associate) và SAP (solution architect professional), overall score 94% và 90% (bạn nào cần mình sẽ gửi evidence), tất cả đều do mình tự lên net search/ bỏ...