Vác ra quán xử lý cho nhanh đi bác ơi, chứ giờ ngồi đây hỏi thì đến bao giờ