* Cần bán:

- Website (blog) hoặc fanpage.
- địa chỉ web, blog.. (có thể không cần show domain)
- tình trạng (visit, rank, mã nguồn, thời hạn domain, host...)
- giá ...
- liên hệ: (ĐT, mail,...