Phần mềm này có tự động gửi thông tin như user, pass... đi ko? :)