Thay vì chạy lệnh đơn, bạn cần group lại thông qua lệnh RUN {}
vd bên dưới là allocate 2 channel, bạn có thể allocate nhiều hơn, sau đó mới đến lệnh chính (backup database hoặc duplicate)

RUN
{...