Tình hình là em làm IT của công ty Việt Nam chuyên sản xuất sơn,
Quy mô cty có khoảng 20 máy desktop.
có một phòng kỹ thuật, Phòng Thí nghiệm.
Sếp ra yêu cầu là bảo mật cho anh các thông tin,...