Bạn chỉ còn cách kêu sếp mua luôn con server riêng cho cty rồi cho bạn quản trị thôi :( không thì bạn thuê server cũng được, thuê server thì rẽ hơn mà bạn cũng quản trị được. Bên thuê sẽ có hợp động...