Chào bạn theo mình thấy thì ở TPHCM này các TTTA đều có rất nhiều đâu đâu cũng có bởi kiếm được 1 nơi tốt và giá cả hợp lý thì khá khó. M nghĩ học bạn nên xác định mục tiêu rõ ràng có định hướng...