Thớt xem các web cả trong và ngoài nước: , hoặc vào kho giao diện của các bên thiết kế website bans hàng nhanh: bizweb, haravan, cái nào ưng muốn học hỏi theo thì có thể nhờ code như thế.. cố gắng...