hãy dùng lệnh net use username pwd ...
để map ổ đĩa về local và chạy như local copy f: d: