Mình vốn là dân kế toán, nay được giao quản trị cơ sở dữ liệu kế toán chạy Oracle. Chươn gtrình này cũng khá lớn nên đòi hỏi phải học về cái này, nhờ an hem tư vấn học như thế nào để tiết kiệm thời...