Mình có thể dùng phần edit căn bản của máy mà. Mà mình hay dùng chức năng của facebook á.