Tôi đầu tư vào công việc kinh doanh trực tuyến của mình.