http://i.imgur.com/OfuW5la.jpg

1. Tên chương trình khuyến mãi: Dell tự hào cùng bạn trên con đường thực hiện ước mơ
2. Sản phẩm, dịch vụ khuyến mãi: Bất kỳ máy tính chính hãng Dell™ có sử dụng bộ...